Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym
Ogólne informacje

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.tir-czesci.eu jest Firma Azetron Agnieszka Gręda-Skowron z siedzibą 58-260 Bielawa,
  ul. Wolności 117.
 2. Korzystanie z serwisu oraz sklepu internetowego oznacza automatycznie
  akceptację wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Niniejszy serwis ma za zadanie umożliwić Państwu zapoznanie się z naszą
  ofertą, wzajemnych rozrachunków oraz składanie zamówień 24 godziny na
  dobę/7 dni w tygodniu (poza czasem koniecznym na przeprowadzenie
  konserwacji i modernizacji sysytemu)
 4. Wszelkie dane oraz treści prezentowane w serwisie mają charakter
  informacyjny, a pomimo wszelkich starań nie zapewniamy, iż publikowane
  dane techniczne, zdjęcia produktów nie zawierają błędów lub uchybień.
 5. Wszelkie zdjęcia oraz elementy graficzne umieszczone na stronie oraz w
  sklepie internetowym są własnością Firmy Azetron Agnieszka Gręda-Skowron i zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela serwisu.
 6. Zabrania się przekazywania loginu oraz hasła dostępu do serwisu osobom
  trzecim. Możliwość korzystania ze sklepu interentowego mają tylko osoby
  reprezentujące nabywcę.
 7. Dostep do serwisu jest możliwy poprzez samodzielną rejestrację użytkownika,
  za pomocą zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną – mailowo.
 8. Wszystkie ceny produktów znajdujacych się w sklepie internetowym wyrażone
  są w polskich złotych, zawierających podatek Vat, nie zawierają jedynie
  kosztów transportu.
  Składnie zamówień oraz czas realizacji
 9. Zamówienia w naszym sklepie można składać za pomocą:
 • sklepu internetowego poprzez stronę www.tir-czesci.eu (24 godziny na dobę);
 • mailowo: kontakt@tir-czesci.eu , azetron.tirczesc@gmail.com , (całą dobę);
 • telefonicznie 794 735 285
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17, w soboty w godzinach od 8-11).
 1. Realizacja zamówienia złożonego od godz. 8:00 do godziny 11:00 następuje
  tego samego dnia. Natomiast w przypadku zamówienia złożonego po godz. 11:00
  wysyłka będzie zrealizowana następnego dnia roboczego. Do czasu realizacji
  zamówienia nie są wliczane niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne
  od pracy.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia oraz realizacji zamówienia w sklepie jest
  podanie poprawnych i rzeczywistych danych osobowych (imię i nazwisko, pełnej
  nazwy firmy, nip-u, adresu wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu, adresu emailowego)
  i korespondencyjnych (w przypadku gdy adres dostawy różni się od
  adresu z faktury, zaznaczenie tego w zamówieniu i podanie właściwego adresu, na
  jaki ma zostać wysłana przesyłka) oraz prawidłowe wypełnienie formularza
  zamówienia.
 3. Po złożeniu i zaakceptowaniu zamówienia w sklepie klient otrzyma wiadomość
  telefoniczną bądź mailową od pracownika Firmy Azetron z informacją o
  czasie i realizacji zamówienia. Anulowanie zamówienia lub jego modyfikacja są
  możliwe jedynie telefonicznie po uprzednim kontakcie z pracownikiem Firmy,
  odpowiedzialnej za dane zamówienie.
 4. W przypadku gdy zamówiony lub zarezerwowany towar nie będzie dostępny,
  pracownik Firmy STAR-HURT skontaktuje się z klientem w celu ewentualnej
  zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia
  orientacyjnego czasu realizacji..
 5. W przypadku dokonania rezerwacji przez klienta towaru w „koszyku” sklepu
  internetowego, rezerwacja będzie obowiązywać od momentu zarezerwowania
  towaru przez okres 5 dni. Po upływie tego terminu zarezerwowany towar nie
  zostanie zaakceptowany przez klienta do realizacji ulega automatycznej anulacji.
 6. Błędnie złożone zamówienie przez klienta można skorygować jedynie
  telefonicznie.
 7. Zmianę adresu wysyłki można zgłosić jedynie telefonicznie u pracownika
  Firmy Azetron odpowiedzialnego za dane zamówienie.
 8. Przy zamówieniach powyżej 500 zł netto (615 zł brutto) koszt transporu
  pokrywa sprzedający (Firma Azetron.). Koszt transportu w przypadku
  zamówienia do kwoty 500 zł netto (615 zł brutto) jest stały (1 paczka do 30 kg),
  ustalony według cennika firmy kurierskiej. Wyjątek stanowią towary
  ponadgabarytowe i niestandardowe, w przypadku takich towarów cena wysyłki
  ustalana jest indywidualnie.
 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony do zamawiającego firmą kurierską
  pod wskazany adres, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty
  potwierdzenia/zaakceptowania zamówienia..
 10. Firma STAR-HURT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w
  dostarczeniu przesyłek przez firmę kurierską.
 11. Wraz z dostarczeniem towaru do klienta dołączamy potwierdzenie kupna –
  fakturę Vat bądź paragon znajdujący się wewnątrz przesyłki , lub elektonicznie na adres e-mai podany przy zamówieniu.
  Gwarancje i reklamacje towaru
 12. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego są objęte
  gwarancją od 6 do 24 miesięcy.
 13. Zareklamowanie towaru jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim
  wypełnieniu protokołu reklamacyjnego i dołączeniu go do reklamowanego
  towaru. Wszystkie przesyłki reklamacyjne bez załączonego protokołu zostaną
  odesłane do kupującego na koszt klienta reklamującego towar.
 14. Gwarancją nie są objęte towary noszące ślady uszkodzeń mechanicznych
  (niewłaściwego montażu, zabrudzeń itp.), zdarzeń losowych (wyładowań
  atmosferycznych, pożaru, zalania), podłączenia urządzeń zewnętrznych
  mogących uszkodzić wyrób, dokonywania demontarzu, przeróbek oraz
  ingerowania w dany produkt w inny sposób.
 15. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od
  wad lub zwrot równowartości zakupionego towaru). Nie dotyczy kosztów
  dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badań diagnostycznych.
 16. Reklamacje nadesłane wraz z formularzem reklamacyjnym będą rozpatrywane
  w ciągu 30 dni od otrzymania reklamowanego towaru, a w przypadku
  produktów wymagających fachowej ekspertyzy czas ten może się wydłużyć do
  60 dni.
 17. Kupujący zostanie powiadomiony odecyzji reklamacyjnej telefonicznie bądź
  e-mailowo.
 18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas
  transportu oraz braku towaru nie są objete gwarancją. Dlatego zawsze przed
  odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo
  uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzenie w obecności kuriera jest warunkiem
  niezbednym uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzeń
  przesyłki w transporcie lub braków. W tymże przypadku należy sporzadzić
  protokół szkody w obecności kuriera w momencie odbioru towaru oraz
  zgłoszenia do odpowiedniej Firmy kurierskiej. O każdym zastrzeżeniu klient
  powinien niezwłocznie powiadomić nasza Firmę w ciągu 2 dni roboczych od
  momentu otrzymania przesyłki.
 19. Odpowiedzialność Firmy względem nabywcy ogranicza się do wartości
  produktu i nie obejmuje szkód powstałych na skutek jego uszkodzenia lub
  wadliwego działania.
  ZWROTY
 20. Koszt wysyłki zwrotów i reklamacji ponosi nabywca. W przypadku gdy
  zgłoszona przez klienta usterka nie występuje, badź warunki gwarancji zostały
  naruszone Firma Azetron ma prawo rządać od klienta pokrycia
  poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów
  ekspertyzy. Produkt w takim przypadku zostaje również odesłany na koszt
  klienta kupujacego.
 21. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez klienta w oryginalnym
  opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami wchodzących w skład
  wyposażenia, które klient zakupił kompletny. Zwrot produktu jest możliwy
  tylko wówczas gdy nie był on używany, ani nie został w żaden sposób
  zniszczony, gwarantującym należyte zabezpieczenie na czas transportu.
 22. Firma Azetron nie przyjmuje przesyłek wysyłanych do klienta za
  pobraniem.
 23. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru określonej w zamówieniu
  złożonym przez klienta. Zwrot kwoty następuje w ciągu 14 dni roboczych od
  daty otrzymanego zwracanego produktu, przelewem bankowym na wskazany
  przez klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany
  adres.
 24. Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest odesłanie przez klienta
  wystawionego przez sklep dowodu zakupu wraz ze zwracanym towarem.
 25. Zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne.
 26. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.
  z dnia 31 marca 2000r.) klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
  kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.
  Postanowienia końcowe
 27. Każdy klient detaliczny dokonujący regularnie zakupów w sklepie
  internetowym będzie miał możliwość otrzymania odpowiednich rabatów. Decyzje w sprawie przyznania rabatów ustala się indywidualnie i jest to związane z wielkością,
  częstotliwością zamówień oraz terminowym regulowaniem płatności.
 28. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w
  przyszłości newslettera.
 29. Firma Azetron zastrzega sobie prawo do możliwości zablokowania
  użytkownikowi dostępu do systemu zamówień w przypadku naruszenia
  postanowień regulaminu oraz prawo odmowy dostępu do serwisu bez
  konieczności podania przyczyny.
 30. Firma Azetron. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
  wszelkich poufnych informacji dotyczących współpracy z klientem, w tym
  zwłaszcza ochrony jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Jednocześnie Firma Azetron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
  udostępniania loginu i hasła użytkownika innym postronnym osobom.
Sklep Online